BBC News Presentation 2004-2006

Titles (2004-2006)
Sting (2004-2006)
Sting (2004-2006)
Daytime (2004-2006)